Požičovňa náradia

klincovačka KMR 3890Klincovačka 3890

12100587

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
24,46 € 407,67 € 280,00 €

klincovačka KMR 3533Klincovačka 3533

12100567

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
21,93 € 365,48 € 250,00 €

klincovačka KMR 3883Klincovačka 3883

12100610

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
23,53 € 389,09 € 270,00 €

kmr 3731Klincovačka 3731

(ručné automatické kladivo) 12100615

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
7,60 € 126,65 € 80,00 €

Klincovačka 3840

12100588

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
25,55 € 425,86 € 290,00 €

Sponkovačka 3481

12100539

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
8,20 € 136,62 € 90,00 €

Sponkovačka 3417

12100548

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
5,70 € 95,00 € 60,00 €

Kombi prístroj 3489

12100540

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
7,38 € 123,05 € 80,00 €

Ručná sponkovačka HT-G

12100529

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
1,86 € 30,98 € 20,00 €

Ručná sponkovačka HT-G

12100530

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
1,50 € 25,23 € 15,00 €

Kompresor 155-8-6

.

Cena požičovné / deň
s DPH
Cena
predajná
bez DPH

Záloha
7,50 € 70,00 €

 

Požičovňa náradia sa riadi nasledovným požičovným poriadkom:

Všeobecné ustanovenia:

 • Náradie sa požičiava na dobu minimálne 1 deň. Za jeden deň požičania náradia sa považuje, ak nájomca vráti požičané náradie do 24 hodín od času požičania. Po tomto termíne začína plynúť ďalší deň požičania náradia.
 • Ak nájomca nevráti požičané náradie v dohodnutom termíne bude si prenajímateľ účtovať zvýšenie požičovného, a to v cene denného požičovného za každý deň po dohodnutom termíne vrátenia požičaného náradia.

Povinnosti prenajímateľa:

 • Prenajímateľ, Dukac s. r. o. ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť prenajímaného náradia a príslušenstva v čase zapožičania predmetu.
 • Prenajímateľ je povinný pri vrátení náradia vystaviť nájomcovi daňový doklad, prípadne faktúru.

Povinnosti nájomcu:

 • Nájomca je povinný používať požičané náradie výlučne na ten účel, na ktorý je toto náradie určené.
 • Nájomca je povinný zaobchádzať s požičaným náradím šetrne a vrátiť ho do požičovne vyčistené.
 • Nájomca je povinný v prípade predĺženia dohodnutej doby nájmu túto skutočnosť osobne, alebo telefonicky oznámiť prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný zabezpečiť, aby požičané náradie používala iba osoba s príslušnou kvalifikáciou, a ktorá je oboznámená s návodom na obsluhu.
 • Nájomca sa zaväzuje nahradiť všetky škody na náradí a jeho príslušenstve, a to úhradou faktúry za opravu náradia, prípadne úhradou (nákupom) poškodených častí, ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou, používaním náradia na iné účely ako je predurčené, alebo úmyselným poškodením.
 • Pri odcudzení náradia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu náradia v nadobúdacej hodnote.
 • Nájomca je povinný v prípade akejkoľvek závady náradia okamžite prerušiť prácu a náradie priniesť na opravu prenajímateľovi. Práca s takýmto náradím je považovaná zo strany prenajímateľa ako úmyselné poškodenie.
 • Nájomca nesmie poskytovať požičané náradie a nástroje tretím osobám.

Ručenie nájomcu:

 • Nájomca pri preberaní náradia zloží zálohu vo výške 75% z predajnej ceny náradia bez DPH. Táto záloha, pri vrátení nepoškodeného náradia, bude vrátená nájomcovi v plnej výške.